strigsgades Skole


34435

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

1906 - Galleri - 1956


Her præsenteres de, der har haft deres virke indtil 50års jubilæet 1. april 1956.
ØS 1906-1916
Arild Sørensen
Skolens første inspektør og
senere viceskoledirektør

(1862-1945)
Anno 1916
ØS 1906-30
viceinspektrice
T. N. A. Thorsen
(1861-1930)

H. Hansen Damgaard Ø.S 1906-30
Viceintpektør

(1861-1940)"

Læs vice-inspektørens erindring fra skolens første år.
ØS 1906-26
Jens Christian Thausig
(Svedelæreren)
Udnævnt til
viceinspektør på
Matthæusgades Skole 1926


Detleff Frederik Johannes Linies Boolsen
ØS 1906-18
Skoleinspektør Detleff Boolsen.

      Fra 1. December er en af vore gamle og afholdte Lærere, Hr. Detleff Boolsen, blevet forfremmet til Inspektør ved Stevnsgades Skole.
      Hr. Boolsen begyndte sin Lærervirksomhed for ca. 25 Aar siden ved Øresundsvejens Skole, her arbejdede han til 1906, da den nye Skole i Østerrigsgade blev aabnet. Hr. Boolsen blev da overflyttet hertil, hvor han saa virkede i ca. 12 Aar til 1918, da han overgik til den nye Skole i Sundbyvester, hvorfra han den 1. December afgaar for at tiltræde Pladsen som Inspektør for Stevnsgades Skole.
      Naar jeg og mine gamle Klassekammerater tænker tilbage paa vor Skoletid, falder Tanken, som naturligt er, først og fremmest paa vor gamle Klasselærer Hr. Boolsen, og samtidig dukker alle de gode og lyse Minder op om en Lærer, der som faa forstod at omgaas »sine Drenge«, som han selv kaldte os, paa en egen. næsten kammeratlig Maade, som fik Skoletimerne til at blive det, som de skal være, nemlig ikke et, men mange lyse Minder fra vor Barndomstid. Hr. Boolsen var en Mand, en Lærer, som forstod fra første Time i vor Skoletid paa en ham særegen, paa en Gang myndig og venlig Maade, at indgyde os Drenge Respekt og Tillid.
      Hvem husker ikke Hr. Boolsen som Holbergfortolker eller hans venlige Smil og myndige Kommando, naar han havde Vagt i Gaarden.
      Naar vi havde gjort noget galt og tog den Straf, som vi havde fortjent, saa var den Sag glemt.
      Saadan var Hr. Boolsen som Lærer, og saadan er lian som Menneske, derfor glæder det mig, at jeg paa gamle Kammeraters og egne Vegne kan sige Dem, Hr. Boolsen, Tak for den Grundsten, De har lagt i os, og som vi aldrig vil glemme, og derfor glæder det mig, at jeg paa Østerrigsgades Skoleforenings og egne Vegne kan lykønske Dem til den Stilling, De nu har naaet.
I. W.
i »Skolekammeraten« 4. Aargang nr. 6
1. November 1927.

ØS 1906-37
Olaf Christian Adrian.
ØS 1907-18
Gerhard Peter Halvorsen.
(*1871 †1952)
Kommunelærer, Sløjdlærer
Sundpark skole 1918-38.


ØS 1908-33
Lars Peter Søndergaard
Udnævnt til viceinspektør
på Sundbyvester skole 1934.


Skolen begyndte 1. april 1906 sin virksomhed med 1180 elever, der i løbet af det første skoleår voksede til 1444. Eleverne blev undervist af 21 lærere og 24 lærerinder, hvoraf nogle er portrætteret her. Af de øvrige der var med helt fra skolens begyndelse skal her opremses:


(1906-06)
Hr. A. V. Uttenthal
Hr. H. K. Steingrim Formann
(1906-07)
Hr. J. H. N. Høeg-Nissen
Hr. V. A. Hansen
Frk. A. A. Winther


(Kilde: Skolens arkiv).

(1906-08)
Fr. S. J. M. Gregersen
Fr. Anna Mollerup
Hr. C. A. v. Oldenburg
H. G. Hansen
Hr. C. Christiansen
Hr. C. Cristiansen
Hr. O. C. Mikkelsen
Hr. H. J. J. Gutfeld
(1906-10)
Hr. A. P. Voerberg
Hr. L. Chr. Laursen
Hr. J. Christensen
Hr. D. E. Dirchsen
Frk. E. C. Hansen Herding
Frk. O. C. Nyboe
Fru A. J. Specht
Fru H. Tramsen
Fru O. T. Møller
Fru J. F. E. R. Ingvar
Frk. E. V. E. Bjerager
Frk. L. K. M. A. P. C. Heden
(1906-11)
Fru H. A. M. Petersen-Glad

(1906-13)
Hr. P. Knudsen
Hr. F. L. Andresen (†1913)
Frk. A. J. Petersen (†1916)
Frk. B. H. S. Simonsen (†1916)
(1906-18)
Hr. L. Christensen
Hr. A. Larsen
Fru I. S. C. Fahrenkrug
Frk. K. Flint
(1906-19)
Fru I. Stangerup
Frk. K. E. V. Rehm
Fru A. M. Petersen.
Frk. A. M. Dyhre
(1906-20)
Hr. B. B. Eriksen
(1906-23)
Frk. E. M. Høpfner
Frk. A. Petersen (†1932)
(1906-41)
Frk. A. M. Bertelsen

Fra skolevæsenets årsrapport 1907-08:
       Den 1ste April forlod Gymnastiklærer J. H. N. Høegh-Nissen, Hr. R. P. V. A. Hansen og Gymnastiklærerinde, Frk. A. A. Winther Skolen, idet de fik deres Timer samlede, henholdsvis ved Larslejstræde, ved Hans Tavsens Gades og ved Frankrigsgades Skole. - Den 1ste April overflyttedes hertil Gymnastiklærer P. Brandt med alle sine Timer fra Skolerne i Prinsessegade og Baadsmandsstræde. Til samme Tid ansattes Hr. E. Seidenfaden, Gymnastiklærer O Bohse, Frk. M. H. H. Nielsen, Lærerinde i Sang, Frk. A. G. Packness og Gymnastiklærerinde, Frk. S. J. M. Gregersen og fra 1ste Oktober Hr. K. P. L. Wind og Frk. E. K. M. Husum; disse 7 havde ikke tidligere haft faste Timer.

ØS 1907-1938
Mathilde Helene Nielsen
gift 1913 Med Mads R. Hartling
Fru Hartling døde pludseligt
i 1938.
Fhv. Statsminister Poul Hartlings forældre.
Poul var selv elev på ØS til 5. klasse.
ØS 1909-1944
Mads Rasmussen Hartling (1885-1960)
Skoleinspektør
på Skolen ved Sundet (1944-60)
Undervisningsminister 1945-47


Fr. Emmy Husum
ØS 1907-1940

Inga Nielsen skriver:
Fr. Husum boede sammen med sin søster Agnes og sin mor, i en sidegade til Holmbladsgade, moderen havde en spinderok, husker min mor.
Senere boede de i eget hus på Ceylonvej, Agnes tog sig af det huslige og Emmy tjente pengene, de havde det rigtig godt sammen, bemærkede min mormor.
Huset havde hun indtil sin død.
Frk.Husum blev født i 1875 og døde i 1964. Fik en hjerneblødning, var indlagt kort tid på hospital. Vi besøgte hende og jeg husker hun fortalte at ergoterapeuten ville optræne hende med håndarbejde, men hun ville hellere have noget at skrive med. Hun blev 89 år, blev begravet d.10 dec.1964
En lille ting jeg tit har hørt min mor fortælle, når stæren var kommet, så fejrede Frk. Husum det med at give klassen bolsjer.


Gerda Nielsen
Ø.S. 1908-34

"NYT OG NOTER FRA SKOLEN"
AFGANG. Efter godt 26 Aars Virke ved vor Skole trækker Frk. Gerda Nielsen sig nu ved Skoleaarets Slutning til bage fra sin Læ­rer­ger­ning paa Grund af Sygdom. Frk. Gerda Nielsen tog i 1905 sin Læ­rer­in­de­eksamen fra Frk. Zahles Se­mi­na­ri­um og ansattes 1. April 1908 ved Ø­strigsgades Skole, hvor hun siden har virket. Frk. Gerda Nielsen har i de sidste Aar været en Del plaget af Syg­dom og har i flere Perioder maatte lade sit Sko­le­ar­bej­de hvile. Ved sit 25 Aars Ju­bi­læ­um sidste Aar saa det ud til, at hun atter var ved at komme i Vigør, men saadan skulde det ikke være, og nu trækker Frøkenen sig altsaa tilbage fra den ofte slidsomme Ger­ning. Som Lærerinde har Frk. Gerda Nielsen gjort en Indsats, der var levende og personlig som hun selv. En dyb Kærlighed til det Arbejde, hun nu maa forlade, udpræget Per­son­lig­hed og en herlig Evne til at omgaas Børn, det er de sjældne og smuk­ke Egenskaber, som gør, at jeg altid vil mindes min »gamle« Klasselærerinde med Glæde.
Fra "Skolekammeraten", 11.Aarg. nr.3.
1. August 1934.

ØS 1908-1949
Erik Jensen
*1883
Weilbach:
Jensen, Erik, f. 1883, Maler. F. 31. Dec. 1883 i Gylling. Forældre: Gaardejer Jens J. og Birthe Kirstine Eriksen. Gift 1. Juli 1914 i Kbh. med Martha Marie Knudsen, f. 14. Juli 1889 i Kbh., D. af Toldrorsbetjent Knud Peder K. og Augusta Pouline Zøllner.
Uddannelse: Elev af Tekn. Sk. under H. Grønvold, Søren Lund og Hakon Thorsen; senere paa Kunstn. Studiesk. (Johan Rohde). Rejser: 1929 Paris; desuden Rejser til Tyskland, Sverige og Norge. Udstillinger: Kunstn. Eft. 1911-12; Charl. 1918-37 (16 G. m. 20 Arb.); Charl. Eft. 1931; 18. Nov. Udst. 1921, 24, 26-27, 30, 33-34, 36-37, 41; Dyrehavens Malere 1937-38, 40, 43-44; Sep.udst. 1920, 35. Udmærkelser: Carlsons Pr. 1929.
Hverv: Fra 1906 Kommunelærer ved Østrigsgades Skole.
Arbejder: Kristus som Sædemand (1924, Alterbill. i Filipskirken); Kristus i Getsemane (1930, Thorsvig Kirke, Færøerne); Portræt af Maler Thomas Hansen (1930, tilh. Mus. paa Sønderborg Slot); Portræt af Maler Søren Lund (Carlsons Pr. 1929); Portræt af Maler S. Clod Svensson (1937, tilh. Kunstnerfor. af 18. Nov.); har arb. med Træsnit. Litterære Arbejder: I de senere Aar Kunstanmelder ved Kommunelærerfor.s Fagblad; udg. 1940 et Mindeskrift over Malervennen Kristian Olsen.

ØS 1908-49
Cathrine Rønne
ØS 1908-34
Fru Adrian.
f. Louise Maldiva Charlotte Lehmann
Historier gik i 1950erne om
den skrappe Sanglærerinde fr. Adrian.

ØS 1909-20
Agnes Kragh
Til Holsteinsgades Skole 1920
ØS 1909-1924
Fr. Elisabeth Poulsen
Sommeren 1933
(1873-1948)

ØS 1909-1920
Fr. Ingeborg M. Herling
Udnævnt til viceinspektrice
på Alsgade skole 1920, og
inspektør på Enghavevejens
Skole 1925.

B. Westphal-Nielsen x
ØS 1911-1950
Bernhard Martinus Westphal-Nielsen

Fra skolevæsenets årsrapport 1911-12:
       Den 1ste April 1911 fik Fru H. Petersen f. Glad efter Ansøgning sin Afsked med pension.
Til samme Tid overflyttedes Hr. N. P. Jacobsen hertil fra Haderslevgades Skole.
Den 1ste September forflyttedes Hr. L. Wind til Nansensgades Skole, og Hr B. Westphal-Nielsen, som ikke før havde haft Timer, ansattes her.

Skoleefterretninger beretter at elevtallet i februar 1910 steg til 1767, faldt igen så der i 1912 var 1504 elever. 1915 var tallet dog atter stort, 1698.

Flere lærere er kommet til i februar 1912.

Fru Andersen - Frk. Bysted - Frk. Caspersen - Frk. Mollerup - Frk. I. Nielsen - Fru R. Andersen - Hr. Ravn-Jonsen - Hr. Tramsen - Hr. J. Andersen - Hr. Blmel (gymn.) - Hr. Brandt (gymn.) - Frk. Høilund - Frk. B. Hansen - Hr. A. Hansen - Hr. Jakobsen - Hr. E. Jensen - Frk. H. Madsen - Frk. Michaelsen - Frk. Nicolaysen (gymn.) - Frk. G. Nielsen - Frk. M. Nielsen - Hr. W. Nielsen - Frk. Packness (gymn.) - Frk. Poulsen - Fru Poulsen - Fru Stangerup
             
ØS 1912-43
Henriette Michaelsen

Skulpturen af Arild Sørensen blev afsløret ved skolens 25 års jubilæum 1. april 1931 oprindelig placeret på en sydlig trap­pe­af­sats, men stod i 1950erne på sin piedestal uden for inspektørens kontor i stuen.
Efter en årrække at være hengemt i skolens arkiv har busten nu fået sin plads på kontoret.
ØS 1913-49
Herman Andersen, tegnelærer, maler, skulptør.
Udførte busten af Skolens første inspektør
Arild Sørensen - og kalkmalerierne på skolens gange.

Andersen, Johannes Herman, f. 1881, Bhgr. F. 12. Okt. 1881 i Kbh. Forældre: Missionær i Ostindien, senere Kordegn og Graver ved S. Stefans Kirke i Kbh. Peder A. og Signe Dorothea Nielsen. Gift 2. Juli 1918 i Kbh. med Ingeborg Martha Margrethe Petersen, f. 29. Maj 1899 i Kbh., D. af Bogholder Jacob William P. og Martha Emilie Fatum.

Uddannelse: Kom 1897 i Malerlære og dimitt. fra Tekn. Sk. til Akad., hvor han blev opt. April 1900; gik efter Aug. Jerndorffs Raad Jan. 1902 over i Modelsk. for Bhgr., fik Maj 1906 Tilladelse til Afgang, men forlod Skolen i Juni 1907 uden Afgang; besøgte atter Akad. fra Okt. 1908 til Juni 1909. Rejser: 1920 Italien; 1921 Paris; 1926 Tyskland. Udstillinger: Charl. 1903-45 (24 G. m. 31 Arb.); Charl. Eft. 1922; 18. Nov. Udst. 1921, 26-27, 30, 32-33, 36. Stilling: Fra 1910 Tegnelærer ved Kbh.s Kommuneskoler. Hverv: Formand for Unge Kunstneres Forbund.

Arbejder: Udførte en af de 4 store Figurer paa Købmandsskolen ved Nørrevold i Kbh., nemlig Kvindefiguren ud mod Nørrevold; udf. det store Kalkmaleri: Kong Chr. X rider ind i Sønderjylland, (1923-24, Østrigsgades Skole); desuden en Del Buster (bl. a. Viceskoledirektør Arild Sørensen (udst. 1932, Bronze) og Tegneren Thor Bøgelund (udst. 1942, Gips).

Herman Andersen er en habil Modellør, men har gennem Aarene maattet specialisere sig i Udf. af store, midlertidigt anvendte Figu rer og Dekorationer i ikke varigt Materiale til Teatre, Udst. etc., modellerede i Papmache over- lærredbeklædte Konstruktioner af Staaltraadsvæv. R.M.

Fra skolevæsenets årsrapport 1916-17:
       Den 1ste April 1916 ansattes Frk. T. E. Struve med 35 Timer, og Tegnelærer O. H. T. Willadsen fik 2 Timer her. 1. Juni ansattes J. V. Bach med 35 Timer. Den 4de Juni 1916 døde Frk. Betty Hansine Sofie Simonsen. Den 15de August ansattes Frk. A. D. Christensen med 36 Timer. Den 8de December 1916 udnævnedes Inspektør Arild Sørensen til Viceskoledirektør og fratraadte 1ste Januar 1917. Under Vacancen 1ste Jan.-1ste April 1917 var Viceinspektør H. H. Damgaard konstitueret som Inspektør.

ØS 1915-37
Sigrid Boëtius
ØS 1916-1951
Fr. Thora Elisabeth Kjær
(1890-1951)

ØS 1915-18
Carl Axel
Ilius Fenger

Fra skolevæsenets årsrapport 1917-18:
       Den 1ste April 1917 ansattes Viceinspektør ved Skolen paa Enghaveplads, V. G. Zangenberg som Inspektør her ved Skolen, d. 1. April 1917 flyttedes A. Poulsen hertil fra Sundbyøster Skole, d. 1. April 1917 afgav Tegnelærer A. Willadsen sine Timer her for at faa samlede Timer ved Skolen ved Sundholm, medens Tegnelærer V. Olsen fik 4 timer her, d. 1. April 1917 ansattes Fru J. Wisbech Pedersen, der ikke før havde haft Timer, med 25 Timer.

Skoleinspektør ØS 1917-19.
V. G. Zangenberg
ØS 1918
Albert Thorkild Egeskjold
Til Lergavsvej Skole
ved dens start 1918
(Gift med ØS'
Tove Egeskjold)

Fra skolevæsenets årsrapport 1918-19:
       Den 1. April 1918 fik følgende, der ikke før havde haft Timer, faste Timer her: I. E. Kristensen 18 Timer, Frk. B. Poulsen 21 Timer og Frk. M. J. Andersen 30 Timer. Følgende flyttedes hertil fra andre Skoler: N. E. Jensen fra Sundbyøster, Frk. E. J. L. Kjeldahl fra Jagtvejen, Frk. B. M. S. Krogh og Frk M. S. Krogh, begge fra Hellig Kors. Envidere fik følgende deres Timer her: S. V. M. Jensen 4 Timer, A. T. Egeskjold 23 Timer, A. N. Jacobsen 14 Timer, L. P. Olsen 15 Timer, Iversen 2 Timer, Frk. K. M. F. Hansen 6 Timer, Fru M. V. E. Iversen 14 Timer, Fru E. Hansen 8 Timer.
       1. April 1918 flyttedes D. Boelsen, Frk. K. Flindt og Fru Fahrenkrug til Skolen ved Sundholm og Fru A. Næsgaard til Vestervoldgades Skole.
       1. August 1919 flyttedes følgende til den nyoprettede Skole ved Lergravsvej: L. Christensen, P. Brandt, Halvorsen, A. Larsen, A. Poulsen, A. Hansen, Th. Wisbech Pedersen, L. V. Olsen, N. E. Jensen, S. V. M, Jensen, Egeskjold, N. A. Jacobsen, L. P. Olsen, Iversen, Frk. G. Packness, Frk. M. Nicolaysen, Frk. I. Thorsen, Frk. D. Christensen, Fru A. Windfeldt Jensen, Fru J. Wisbech Pedersen, Frk. E. J. L. Kjeldahl, Frk. B. M. S. Krogh og Frk M. S. Krogh, Frk. K. M. F. Hansen, Fru Iversen, Fru E. Hansen.

ØS 1918-53
Johanne Margrethe Krarup

ØS 1918-60
Ellen.Schaebel
ØS 1919-63
Einar Schæbel
        Selv om overlærer Ellen Schæbel på grund af alder forlod skolevæsenet i 1960, efter 42 års virke ved Østrigsgades Skole, hørte hun dog stadig til her. Lige til det sidste bevarede hun sin stærke interesse for skolen, og som hun sammen med sin mand de mange år igennem altid var mødt op til skolens arrangementer, det være sig børnenes forestillinger, fester for kolleger eller den årlige septembersammenkomst for udgåede elever, således fortsatte hun også efter sin afsked ganske selvfølgeligt at være til stede på »Gamle elevers aften«, og tilmed besøgte hun os på læerværelset hver den sidste tirsdag i måneden for at holde spisefrikvarter med os og med andre af skolens tidligere medarbejdere. Ingen tænkte tirsdag den 30. januar, at det skulle blive sidste gang, vi havde besøg af fru Schæbel.
       Ellen Schæbel, der i en periode var vor udmærkede lærerrådsformand, var en særdeles dygtig underviser i det hele taget. Hendes yndlingsfag var dog utvivlsomt engelsk. Halvandet års ophold i England og en faglærereksamen i sproget var det sikre grundlag, hvorpå hun byggede sin kyndige og fornøjelige undervisning.
       Ellen Schæbel levede et rigt liv i familie og på skolen.
       &Aelig;ret være hendes minde.
Lærerrådet ved Østrigsgades Skole.
(fra Årsberetning 1972-73)

Ellen Schæbel f. Nordbek * 8.10.1890 † 7.2.1973
Einar Schæbel * 23.4.1895 † 11.2.1985
Lærerparret hviler i familiens gravsted nær ved Søren Kierkegaards på Assistens Kirkegård.
Margot, der havde Einar Schæbel som lærer i fysik og kemi i 1940erne skriver:
      Jeg var bestemt ikke gode venner med fysiktimerne. Og helt galt gik det, da vi på et senere tidspunkt skulle beskæftige os med Kemien. Ved kemiforsøgene lykkedes det mig aldrig at få det resultat frem i reagensglasset, som min fysiklærer havde forventet.
      Schæbel havde altid et blink i øjet, gjorde ikke forskel på den gode og den dårlige elev. Når vi fik læst karaktererne op, og han nåede til mit navn, sagde han: »Margot svarer til sit navn« (jeg fik godt). Først da vi nåede IV. mellem og Realen, vågnede jeg op, da det begyndte at handle om jorden, månen, solen og stjernerne. Vi fik lov at diskutere universets tilblivelse, og min i forvejen svagt vaklende tro på det, som jeg havde lært i religionstimerne hos vi­ce­in­spek­tri­ce frk. Jørgensen, fik et yderligere knæk. Ordet var frit i de timer! Vi fik lov at komme frem med vore meninger. Det var første gang, jeg opdagede at man kunne diskutere sig frem uden at blive uvenner, eller kaldt til orden.
      Da vi ved Realeksamens afslutning fik vore ek­sa­mens­be­vis­er udleveret, turde jeg ikke lukke min kuvert op, fordi jeg frygtede at se mit resultat på tryk - uden egentlig at vide noget om det i forvejen.
      Einar Schæbel gik hen, og tog kuverten og lukkede den op, og lykønskede mig med det flotte resultat. Jeg fik mg ./. Jeg er sikker på, at han også havde kaldt det et fint resultat, hvis jeg havde opnået et lavere gennemsnit. På grund af hans ord, gik jeg ud af skolen, tilfreds og stolt af 10 års arbejde.

Københavns første Skolepsykolog.

      Den 30. Marts udnævnte Skoledirektionen Kommunelærer, mag. art. Oluf Ulnes Olsen til Leder af det skolepsykologiske Arbejde ved de københavnske Kommuneskoler. Hans officielle Titel bliver Skoleinspektør. Strengt taget er det ikke nogen ny Stilling, der oprettes, idet Hr. Ulnes Olsen i flere Aar udelukkende har været beskæftiget som Raadgiver i børnepsykologiske Spørgsmaal, men nu har Skoledirektionen ønsket at ophøje Stillingen som Skolepsykolog til et Embede. Den nye Leder af det skolepsykologiske Arbejde er 45 Aar. Han blev i 1919 ansat ved Københavns Skolevæsen og har i nogle Aar været Lærer ved Østrigsgades Skole. For to Aar siden blev han fritaget for aktivt Skolearbejde for helt at kunne hellige sig sine Studier af Børnepsykologi. I disse Aar har han kort udtrykt været det pædagogiske Mellemled mellem Rigshospitalets og Kommunehospitalets psykiatriske Barneafdelinger og Skolerne. Hans Opgave har dels været at virke som Raadgiver overfor Forældre og Lærere med Hensyn til vanskelige og nervøse Børn, dels har han været pædagogisk Raadgiver hos Lægerne, som behandler disse Børn.
      Vi ønsker Hr. Ulnes Olsen til Lykke med 'Udnævnelsen og haaber, han maa have Held i sin Virksomhed, hvis Betydning anerkendes fra alle Sider.
»Skolekammeraten« 11. Aargang nr. 13
1. April 1937.
Marie Elise Biilmann
ØS 1919-29

ØS 1919-37.
Oluf Johannes
Ulnes Olsen

(1892-1938)

Er det
Carl Lauritz Egerod
ØS 1919-29
eller
Hr. Berg Andersen
ØS 1941-42
ØS 1920-50
Ejvind Jul. Kjær

Skoleinspektør ØS 1920-33
Anders Ove Larnøe
(1875-1933)

ØS 1922-62
Clara Camilla Paludan Nielsen

ØS 1922-64
Carl Andreas Siegfred Petersen
med sløjdlærereksamen, og
gift med Inger Margrethe,
Efter navneskift 1934:
Siegfred Preislev!
Siegfred Preislev
ØS 1922-1964
Siegfred Preislev
(1903-64)

ØS 1923-42
Robert Louis Karl Tharfeld
Jens eller ???
ØS 1924-40
Jens Berthelsen?

ØS 1925-61
Kamilla Rasmussen
Kamilla Rasmussen husker jeg som en fjern, men venlig person, der aldrig skældte ud. Hun var smukt klædt, og så havde hun pæne ben og flotte silkestrømper. Det var just ikke kendetegnende for de øvrige lærerinder. Vi digtede os frem til, at hun led under en meget sørgelig kær­lig­heds­hi­sto­ri­e.
        Apropos kærlighedshistorie - den foregik lige for næsen af os i 3. mellem. I klassen over os var der en elev og en unge lærer, som var kærester - se det var en rigtig kioskbasker. Hun var meget yndig og han var dårende flot. Lærerne syntes det var synd for hende, og eleverne syntes, at det var synd for ham. Vi har sikkert været smadder misundelige, at hans øjne lige netop skulle falde på hende. Og til skoleballet, hvor eleverne parvis marcherede ind i salen, gik de ved siden af hinanden. Sådan husker jeg det i al fald - men måske har sladderen blandet sig lidt vel meget med realiteterne.
Skriver Margot, der havde Fr. Rasmussen i engelsk.

ØS 1926-63
Inger.Hansen
1928-51
Tove Egeskjold
Inger Hansen: Matematik og gymnastiklærer:
      For den elev, der var god til gymnastik og dårlig til matematik, var Inger Hansen svaret fra himlen. Mine bønner blev ikke hørt, for jeg var ikke god til gymnastik - så der var ikke stor forståelse fra hendes side, når jeg fik mine matematikopgaver tilbage i rettet tilstand. De røde streger og spidse bemærkninger fyldte godt hen over siderne.
      Helt galt gik det, når vi skulle til svømning. I dag ved jeg, at jeg havde en fobi for de våde elementer. Det gjaldt - og gælder desværre stadig - bare synet af et fyldt badekar. Og for at gøre det fuldendt har begge mine døtre arvet dette helt specielle gen, der dengang blev kaldt »Vandskrækker«. Allerede i underskolen blev jeg smidt ud i bassinet af Frk. Sløk Andersen. Der fik jeg brug for mit Fader Vor.
      Hvor har jeg dog ønsket mange gange at »Helgoland« var sunket ned på Øresunds bund, tænk først nu efter alle de mange år er det blevet revet ned. Guds fred med de grønne rådne brædder - AMEN
      For øvrigt mener jeg, at Inger Hansen var foregangskvinde i Danmark for finsk kvindegymnastik. Det var noget med graciøce flydende bevægelser og balance bl.a. på bom. Jeg kan huske, at lærerne var inviteret over i gymnastiksalen i Ungarnsgade for at se os udføre denne form for kvindelige legemsøvelser. Endelig kunne jeg bruges til noget i gymnastiksalen. Jeg var efterhånden blevet til en stor velskabt pige med udsigt til både gård og gade, så jeg pyntede vel sagtens lidt i rækkerne, når vi kom marcherende ind i salen. Det er godt at vide, at der er brug for alle her i verden.
Skriver Margot.
Rita Gregersen skriver:
      Når jeg hrer den lille salme »Nu titter til hinanden« enten i radio T.V. eller til Gudstjeneste i kirken, kommer jeg til at tænke på Fru Egeskjold.
      Vi mødte kl:1000 og skulle synge morgensang, det gjorde vi jo altid, og stod op ved bordene tror jeg nok, men den dag 11. Juni 1948 skulle vi selv synge, Fru Egeskjold gik frem og tilbage og græd hele tiden og havde et hvidt lommetørklæde i hånden og tørrede øjne hele tiden.
      Det har jeg aldrig glemt, og tænker på det hver gang jeg hører eller er med til at synge den. Billede lånt fra www.aalborgmarinemuseum.dk /Journalist/Udstillinger.html

      Bagefter har jeg få­et at vi­de at det var den mor­gen fær­gen »Kø­ben­havn« gik ned ved Hals Bar­re p.g.a. en mi­ne og der var familie til Fru Egeskjold med, jeg ved ikke hvem der har fortalt det til os.

      Er der andre der husker dette?
Rita Christensen 3.d, 1948.

ØS 1927-56
Aage Viit Nielsen

ØS 1928-45
Anna Grønhøj Hansen

Aage Ebbesen Aage Ebbesen
ØS 1929-71
Aage Ebbesen

ØS 1929-35
Leif Aage Jacobsen Busk
Til Sjællandsgades Skole 1935.
Johs. Hansen
ØS 1930-55 skolebetjent
Johannes Hansen

    Det fortaltes, at viceinspektøren havde revselsesretten overfor de uvorne unger (læs drenge), som af lærerne blev sendt ned på Hansens kontor. Jeg tror nu kun, at det var historier, der blev opfundet af drengene selv, det pyntede vel sagtens i deres anseelse, når de blev sendt ned på viceinspektørens kontor.
    Jeg har læst, at der ikke findes noget skriftligt om skolehaverne før omkring 1953. Jeg havde skolehave, min søster ligeså, der var født 1927. Det ser ud på kortet, at det lå sammen steds dengang. Kan det mon passe, at det var skråt overfor fabrikken »Vølund« ?
    Undervisningen foregik under Viceinspektørs Hansens kyndige vejledning. Jeg kan endnu høre ham sige: »Så ta'r I jer rive - eller så fjerner I jer ukrudt - eller jer frø<, til stor moro for ungerne.
    Hvor meget det kostede at få tildelt et lillebitte stykke jord, kan jeg ikke huske, men jeg ved, at det kostede stor overtagelser, ført hen over flere uger, for at få pengene ud af min mor. Selv 50 øre var mange penge dengang.
    Omme bag ved skolehavestykket, skjult at buske og træer, fandtes et mindre paradis af grønsager, og husker jeg ret, også frugtbuske. De hurtigste og ivrigste elever kunne få lidt ekstraarbejde med at luge og vande. Når så høsten kom, fik de lidt avl med hjem.
    Helt udenfor protokollen: Denne form for frivillig og gratis arbejdskraft bringer tanken hen på den gamle landsbys skolemester, hvor pigerne gjorde rent og vaskede for skolemesterens kone. Men - det er naturligvis bare tankespind fra min side .....
ØS 1930-51 Viceinspektør Johs. Rudolf Hansen

ØS 1931-32
Johs. Chr. Aage
Vikar under Ellen Schæbels
barselsorlov.
Blev senere fastansat
på Sundbyøster Skole.
Inga Troels Jensen har scannet og skriver:
»Det er min kære, gamle skolelærer Johannes Chr. Aage
fra dengang vi skrev 1932-33«

ØS 1931-60
Viceinsp Ellen Joergensen
       Jamen, det billede jeg har af Viceinspektricen inde i mit indre univers, passer til fotoet af hende på skærmen. Sød, mild og med små fedtknopper omkring øjnene. I de mindre klassetrin havde jeg hende i religion. Hvis vi havde glemt vores bøger, måtte vi først fortælle hende det, når timen var omme. Guds fred skulle åbenbart hvile over klasseværelset, når vi beskæftigede os med de 10 bud. Hvilket barn kunne modstå den fristelse, der bød sig her. Ingen anmærkninger i protokollen og alt åndede idyl, når man tav om den glemte salmebog, der lå hjemme på spisebordet. Mon ikke Vorherre tilgav os vores tilbøjelighed til at glemme at tilstå sin brøde efter timen.         Efter hvert eneste frikvarter stod Viceinspektricen på reposen mellem stue og første sal på pigesiden. Hun stod med hændende samlet foran sig, hilsende, smilende og tyssende på de elever der talte på vejen op ad trappen. Når man passerede hende, nejede alle - også da vi var 16/17 år - undtagen pigerne fra Nørrevoldskolen. Jeg har hørt fra en jævnaldrende veninde, der gik på Ny Carlsbergvej skole, at deres viceinspektrice også stod på trappen mellem stue og første sal, og også med hænderne samlet foran sig, gad vide, om det stod i arbejdsbeskrivelsen for viceinspektricer i Kjøbenhavn og omegn.
Skriver Margot.

ØS 1930-34
Johannes Nielsen
Til Sundbyøster Skole 1934.
Skolens logo anno 1906.
Skolens logo anno 1906.

Ellen Sløk-Andersen ØS 1932-37
Gerda Andersen
(1905-37)
Gerda Andersen
ØS 1933-66
Ellen Sløk-Andersen

ØS 1934-57
Edith Petersen
g. Ravn.
Lærerinde Zahle 1927
Faglærer i sang og stemmedannelse 1931.
Edith Petersen
Udsnit fra gruppebillede taget
ved Chr. Østrups jubilæum 1954

ØS 1934-52
Niels C. Hjelme
Skoleinspektør
ØS 1936-54
Else Jørgensen

ØS 1935-71
Sigrid Aarup
ØS 1935-59
Gerhard Olsen,
blev 1960 udnævnt til
skoleinpektør på Lykkebo skole.

ØS 1936-77
Ida Sofie Lund
ØS 1936-77
Ida Wolter

ØS 1936-55
Niels Kromann
ØS 1937-71
Ove Stenbuch-Jensen


Niels Aa. Wolter
ØS 1943-80Ivan Waage Jensen
ØS 1944-58

1906 - Personale - 2006Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo image
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2018- Webredaktionen Skolekammeraten
galleri1 er redigeret den 21.08.2017,
og er i alt hentet 1310 gange af 436 brugere (24%).