�strigsgades Skole


11877

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Faneindvielse - 1928


Dansk Familieblad #17
26. juli 1928.På bagsiden af ovenstående stod sirligt indskrevet følgende:

Skolen havde længe savnet og ønsket en Fane, det forestaaende Gymnastikstævne i Juli 1928 gjorde dette Ønske mere aktuelt. Ved Bortlodning af Haandarbejder, Dukke, Radioapparat m. m., skænket eller forarbejdet af Lærerpersonalet indkom godt 200 Kr. og ved Opvisninger i Gymnastiksalen og Folkedans noget lignende, saa at Skolen til Fane og Klaver, som man ogsaa længe havde savnet, nu disponerede over ialt 452 Kr.
   Imidlertid var Skolen saa heldig at vinde en Fane fra Dansk-Familieblad gennem en Elev Anna Svenningsen. Denne, der af Tegnelærer Herm. Andersen blev prydet med Skolens Bomærke, blev indviet ved en Højtidelighed i Gymnastiksalen d. 14. 6. 28. Ved denne Lejlighed holdtes Taler af Vicedir. Arild Sørensen, Skolekommis. Formand Pastor Lomholt-Thomsen, Gymnastikinspektør Else Thomsen og AOL Foruden et par andre Flagsange blev omstaaende i Dagens Anledning skrevne sange afsunget.
   De 452 Kr., der nu alle kunde benyttes til Klaver, blev foreløbig indsat paa en Bankbog. I Juni 1928 fik Skolen fra fhv. Lærerinde her Frk. Bertha Hansen Tilbud om at sælge Skolen et Klaver for 450 Kr. Efter at Hr. Westph. Nielsen og Gymnastiklærerinderne havde set paa Klaveret og anbefalet Købet, gik dette i Orden, og Skolens Klaver anbragtes d. 30, Juni i Gymnastiksalen.


VOR SKOLE

altid som beregnet, for en lille Pige, der er Elev paa Skolen, vandt igennem »Dansk Familieblad« en Skolefane, som hun skulde skænke til den Skole, i hvilken hun var Elev, altsaa »Østerrigsgades Skole«, hvad nu med de indkomne Penge? de skulde jo bruges til en Fane, og saa faar Skolen pludselig en forærende.
   Vor gamle Skole er, siden jeg gik i Skolen, bleven en hel Del moderniseret, den har faaet W. C., Elektrisk Lys Læseværelse, m. m., men hvad den ikke har faaet, og som der stadig savnes, er et Klaver, men dette maa Skolen selv betale, ligesom den maatte betale Fanen, hvis ikke Skolen havde faaet den forærende.
   Nu blev imidlertid de ca. 200 Kroner, som skulde være benyttet til en Fane, lagt hen i et Fond til Hjælp til Anskaffelse af et Klaver, saa Pengene blev jo alligevel anvendt til et godt Formaal.

   Den 28., 29. og 30. Juni blev der her i Byen afholdtet Gymnastikstævne, hvori saa godt som alle Landets Skoler deltog, ja endogsaa Norge og Sverige var med, og lad os ikke glemme Østerrigsgades Skole for den var nemlig ogsaa med.
   I den Anledning skulde Skolen have en Skolefane. Hr. Inspektør Larnøe anmodede »Direktionen for Borger- og Almueskolevæsen« om Tilladelse til at købe en Fane paa Skolens Regning, men nej! dette blev nægtet; nu var gode Raad dyre, hvorledes skulde nu Pengene skaffes? for en saadan Fane er jo ikke billig, dog - her fandt Inspektøren, Lærerne og Lærerinderne paa Raad, de lavede et Lotteri med mange værdifulde Gevinster.
   Fysiklæreren lavede et Radioapparat, og flere Lærer­inder broderede Sofapuder, lavede Dukker, m. m., og disse Gevinster blev nu bortloddede til Børnene af 10 Øre pr. Lodseddel. Der indkom ca 200 Kroner, nemlig fra Drengene 80 Koner og fra Pigerne 97,10 Kroner. Disse Penge skulde saa bruges til Ind­køb af en Sko­le­fane, men det gaar ikke        


Red.
SKOLEKAMMERATEN 1.JULI 1928.

 

Dansk Familieblad #3
19. april 1928.


Fra "Meddelelser til hjemmene" 15. april 1956.


JUBILÆET.

        Skolen stod længe i jubilæets tegn. 50-året blev fejret ved en række fester: den mere of­ficielle torsdag den 5. april med opførelse af fest­kantaten og med taler af skolemyndighederne.
        Forældrenes aften den følgende dag (gen­tag­el­se af kantaten - sang af forældre­koret og "Henrik og Pernille" som et festligt punktum) Og mandagens møde med gamle elever - en så stor tilstrømning, at der måtte fortsættes tirsdag aften. Jo, jubilæet blev fejret.
        Kantaten med sine dybe og alvorlige ord understreget af skønne toner blev festernes midt­punkt.
        Et morsomt indslag i de gamle elevers fest fandt sted, da Christian (udgået 1912) - overrakte in­spek­tøren sit flidspræmieur med et "Tak for lånet" og der­ef­ter sin karakterbog. Begge dele vil nu blive op­be­va­ret i skolens arkiv, som et minde fra den første tid.

        Samme aften fik skolen overdraget Øst­rigs­gades Skoleforenings gamle fane. Den skal nu være med ved skolens fester og andre højtideligheder.
        De tidligere elevers store fremmøde viste, hvor stærkt disse føler sig knyttet til deres gamle skole. Mange spurgte, om man ikke kunne genoplive sko­le­for­eningen; glæden ved at se tidligere klas­se­kam­me­ra­ter og lærere har været stor. Det er derfor blevet besluttet, at skolen skal søge at bevare kontakten med de udgåede elever. Om dannelse af nogen egentlig forening, biiver der ikke tale, men skolen vil holde åbent hus den første lørdag i oktober. Pa disse aftner skal man samles i aulaen til en kort underholdning for derefter at bænkes omkring kaffebordene i gymnastiksalen. Ad­gangs­kort vil kunne købes på skolen fra midt i september, og man har sat prisen til 2,50 kr., der antagelig vil kunne dække udgiften til kaffe, brød, tryksager o.l.

Den ovenfor omtalte fane har været knap så gammel som skoleforeningen, for selv om der ikke i arkivalierne endnu er fundet optegnelser over anskaffelsen, vidner en notits i "Skolekammeraten" september 1949 om at den er resultatet af den gamle gardes sidste anstrengelser for at holde liv i foreningen.

Desværre mangler netop det efterfølgende blad i samlingen, så beretningen fra begivenheden savnes.En af skolens elever fremviser skolens nuværende fane, der bærer mange skjold med indgraveringer fra 1944-2005.

Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
fane1928 er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 272 gange af 164 brugere (9%).